Na stránke
Webshop

Traffic Statistics
Prihlasovacie meno:
Heslo:

Registrácia >

Partneri:
 
Obchodné podmienky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.

Predajca/prevádzkovateľ eshopu:

Manysided B.S. s.r.o.
Továrenská 2, 943 03 Štúrovo

IČO: 36 671 282

Zapísané na OR SR Nitra, oddiel sro. vložka č. 18572/N

(ďalej len predajca)

Kupujúci/objednávateľ:

je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar na stránkach www.manysided.sk.

(ďalej len kupujúci).

Článok II.

Objednávanie

Objednávanie sa realizuje na portáli www.manysided.sk formou pridávania požadovaných tovarových položiek do nákupného košíka s následnou možnosťou pokračovať v nákupe, alebo odoslať požadovanú objednávku.

Minimálne množstá na objednanie sú:

Tepelné izolácie - 480 m2

Sádrokartón - 144 m2 (60 ks)

Objednávka sa považuje za záväznú vyplnením a odoslaním formulára objednávky z www.manysided.sk. Kupujúci v objednávke presne a pravdivo uvedie meno a priezvisko (názov a údaje firmy), adresu, telefón a e-mail. Objednať možno aj telefonicky alebo e-mailom. Po odoslaní objednávky bude doručený kupujúcemu notifikačný e-mail, v ktorom bude uvedená rekapitulácia o uskutočnenom nákupe. Kupujúci bude kontaktovaný telefonicky a informovaný o dostupnosti a termíne možnej expedícii objednaného tovaru z príslušného distribučného skladu.

Materiály sa predávajú iba v kompaktných baleniach s príslušným počtom v podľa daného typu materiálu. Kupujúci by mal objednávať požadované množstvo materiálu tak, aby vychádzal z údaju "Množstvo v balení", ktoré je určené pre každý druh materiálu a to vynásobil na požadované množstvo v m2 alebo ks, m. Ak objednávka bude napr. na 100 m2, táto bude prepočítaná na najbližšie alikvótne množstvo v balení napr. 96 m2 alebo na 120 m2.

Článok III.

Dodanie a odber tovaru

Tovar môže byť dodaný kupujúcemu, alebo ho možno odobrať z distribučného skladu osobne. Osobný odber tovaru možno realizovať z distribučného skladu v Štúrove.

Predajca sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v objednávke za uvedenú cenu.

Dodacia lehota je obvykle od 7 - 28 pracovných dní. Táto lehota neplatí, ak kupujúci v objednávke požadoval inú dodaciu lehotu a predajca ju v zálohovej faktúre, alebo ináč potvrdil.

Ku každému dodanému tovaru bude priložená faktúra a dodací list, kde kópiu kupujúci podpíše na dôkaz, že tovar prebral.

Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu presný termín dodávky najneskôr 24 hodín pred uskutočnením dodávky. Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutej lehote. Pri doprave tovaru pomocou tretej osoby - prepravcu, zabezpečí kupujúci v prípade akejkoľvek vady na tovare zápis s popisom závady, aby bol tento dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi, opatrený osobnými údajmi vodiča, ktorý tovar priviezol, jeho vyjadrením k zápisu a podpisom. V prípade, ak vodič prepravcu odmietne takýto záznam podpísať, je potrebné záznam doplniť vyjadrením, osobnými údajmi a podpisom nestranného svedka. Tento zápis v jednom vyhotovení bezodkladne doručí kupujúci na adresu prevádzkovateľa.

Kupujúcim musí byť zabezpečená vhodná prístupová komunikácia pre nákladný automobil a osoby, alebo technika na vyloženie tovaru.

Článok IV.

Cenníkové ceny

Cenníkove ceny na portáli www.manysided.sk sú pre kupujúcich stanovená vrátane 19% DPH. Zmena cien je podmienená oznámením výrobcu o zmene ceny.

Článok V.

Obaly (palety)

Tovar je podľa druhu balený a uložený obvykle na paletách, ktoré sú v zmysle zákona č.529/2002 Z.z. o obaloch znovu použiteľnými obalmi. V prípade, že je potreba dodať spolu s tovarom aj palety, palety účtujeme ako tovar. Naspäť sú prijímané len palety pôvodné, nepoškodené, vrátené na náklady kupujúceho do skladu, z ktorého bol tovar odobratý, alebo vyvezený. Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom. Vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované vrátane vráteni a peňazí za palety v plnej výške.

Článok VI.

Skladovanie a manipulácia

Skladovanie tovaru a ich manipulácia je treba zabezpečiť podľa pokynov na obale tovaru. Kupujúci preberá plnú zodpovednosť po prebratí tovaru za škody a vady vzniknuté na tovare, z dôvodu nesprávneho skladovania a nesprávnej manipulácie s tovarom resp. nesprávnou aplikáciou alebo montážnym postupom.

Článok VII.

Reklamácie a manká

Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci faktúru a dodací list a potvrdí jeho prijatie na kópiu. Poškodenie jednej časti dodávky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky. Zistené manká, škody alebo iné nedostatky súvisiace s dodávkou materiálu môže predajca uznať len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 24 hodín po prevzatí tovaru s doloženým záznamom o manku, škode, alebo inom nedostatku, spísaného s prepravcom zásielky (viď Článok IV.).

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy

Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy (teda vrátenie tovaru) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar musí byť dodaný neporušený, tak ako bol prevzatý od predávajúceho a schopný ďalšieho predaja so všetkými listinami. Po spätnom doručení tovaru bude uhradená suma za objednaný tovar vrátená kupujúcemu v plnej výške. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Článok IX.

Prechodné a záverečné ustanovenia

Predajca sa zaväzuje, že bude chrániť a utajovať pred tretími osobami informácie o kupujúcom. Bez písomného súhlasu kupujúceho neposkytne informácie o ňom ani o obsahu objednávok kupujúceho, s výnimkou verejne publikovaných informácií. Záväzok ochrany utajenia trvá po celú dobu trvania záujmu chránenia informácií. Odoslaním údajov vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a objednávateľom sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 20.februára 2010.

Všetky práva vyhradené. Aktualizované 24/11/2018  WebDesign